دسر

...

انتخابی امریکانو...

4 تکه وافل مثلثی،موز، توت فرنگی...