صبحانه صبحانه
نوشیدنی گرم نوشیدنی گرم
نوشیدنی سرد نوشیدنی سرد
غذای اصلی غذای اصلی
منو کودک غذای کودک
دسر دسر

صبحانه

تست اسکرمبل
160.00

پینات کروسان
85.00

Espresso
230.00

Espresso
75.00

نوتلا کروسان
90.00

Espresso
60.00

نوشیدنی گرم

وایت چاکلت
70.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

چای هل و دارچین
65.00

چای سیاه
60.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

کارامل ماکیاتو
85.00

Espresso
58.00

قهوه فرانسه
70.00

هات چاکلت
75.00

ماسالا لاته
75.00

موکا
85.00

کاپوچینو
73.00

لاته
80.00

آمریکانو
60.00

اسپرسو
50.00

نوشیدنی سرد

Espresso
93.00

اسموتی گرین
80.00

Espresso
95.00

Espresso
78.00

Espresso
74.00

Espresso
79.00

Espresso
95.00

رد سامر
89.00

جینجر لایم
78.00

Espresso
85.00

آب پرتقال
83.00

Espresso
90.00

Espresso
92.00

Espresso
80.00

Espresso
63.00

Espresso
83.00

Espresso
58.00

Espresso
65.00

Espresso
72.00

Espresso
68.00

غذای اصلی

بشقاب رژیمی
180.00

Espresso
160.00

Espresso
160.00

Espresso
220.00

Espresso
170.00

Espresso
175.00

Espresso
90.00

Espresso
95.00

Espresso
99.00

Espresso
80.00

Espresso
160.00

منوی کودک

Espresso
65.00

Espresso
70.00

Espresso
62.00

Espresso
82.00

Espresso
45.00

Espresso
50.01

Espresso
39.00

وافل پیتزا مرغ و قارچ
250.00

Espresso
270.00

Espresso
155.00

پاستا آلفردو کودک
80.00

دسر

Default Image
75.00

Espresso
110.00

Espresso
50.00

Espresso
30.00

Espresso
35.00

Espresso
80.00

صبحانه

تست اسکرمبل
160.00

پینات کروسان
85.00

Espresso
230.00

Espresso
75.00

نوتلا کروسان
90.00

Espresso
60.00

نوشیدنی گرم

وایت چاکلت
70.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

چای هل و دارچین
65.00

چای سیاه
60.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

Espresso
65.00

کارامل ماکیاتو
85.00

Espresso
58.00

قهوه فرانسه
70.00

هات چاکلت
75.00

ماسالا لاته
75.00

موکا
85.00

کاپوچینو
73.00

لاته
80.00

آمریکانو
60.00

اسپرسو
50.00

نوشیدنی سرد

Espresso
93.00

اسموتی گرین
80.00

Espresso
95.00

Espresso
78.00

Espresso
74.00

Espresso
79.00

Espresso
95.00

رد سامر
89.00

جینجر لایم
78.00

Espresso
85.00

آب پرتقال
83.00

Espresso
90.00

Espresso
92.00

Espresso
80.00

Espresso
63.00

Espresso
83.00

Espresso
58.00

Espresso
65.00

Espresso
72.00

Espresso
68.00

غذای اصلی

بشقاب رژیمی
180.00

Espresso
160.00

Espresso
160.00

Espresso
220.00

Espresso
170.00

Espresso
175.00

Espresso
90.00

Espresso
95.00

Espresso
99.00

Espresso
80.00

Espresso
160.00

منوی کودک

Espresso
65.00

Espresso
70.00

Espresso
62.00

Espresso
82.00

Espresso
45.00

Espresso
50.01

Espresso
39.00

وافل پیتزا مرغ و قارچ
250.00

Espresso
270.00

Espresso
155.00

پاستا آلفردو کودک
80.00

دسر

Default Image
75.00

Espresso
110.00

Espresso
50.00

Espresso
30.00

Espresso
35.00

Espresso
80.00